De bestaande strategische doelstellingen worden bevestigd maar herijkt en gericht op de urgente noden op het vlak van de economie, de werkgelegenheid en het bevorderen van kansengelijkheid, non-discriminatie en het overbrengen van fundamentele waarden, interculturele competenties en actief burgerschap.

De hernieuwde prioriteiten zullen ongetwijfeld ook hun weg vinden naar het Erasmus+ programma.

De Europese Commissie komt tot zes prioritaire gebieden die elk leiden tot concrete actiepunten:

  • Relevante en hoogwaardige vaardigheden en competenties, die op leerresultaten gericht zijn, voor inzetbaarheid, innovatie en actief burgerschap.
  • Inclusief onderwijs, gelijkheid, non-discriminatie en het bevorderen van burgerschapscompetenties.
  • Open en innovatief onderwijs en opleiding, onder meer door volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van het digitale tijdperk.
  • Goede ondersteuning van het onderwijzend personeel.
  • Transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties om de leer- en arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken.
  • Duurzame investeringen, prestaties en efficiëntie van onderwijs- en opleidingsstelsels.

Bij lezing van deze zes prioriteiten en de verdere uitdieping van elke prioriteit in de volledige tekst van de Europese Commissie valt op dat door de recente confrontatie met de gewelddadige radicalisering, de Europese beleidsmakers het belang benadrukken van kansengelijkheid, een inclusieve samenleving en actief burgerschap. Daarvoor doet men een beroep op de volwasseneneducatie maar ziet men ook het belang in van niet-formele en informele leeromgevingen (volwassenenvorming). Verder wil de Commissie inzetten op de ontwikkeling en de bredere toepassing van digitale competenties. Tenslotte wijst ze ook op het belang om alle competenties – waar ook verworven – te documenteren en te erkennen.

In deze prioriteiten, die ongetwijfeld in de eerste plaats op economische doelstellingen zijn afgestemd, zitten een aantal kansen voor het sociaal-cultureel volwassenewerk in Vlaanderen om op een zinvolle manier een eigen bijdrage te leveren aan dit Europees beleid. We kunnen als werkveld complementair zijn aan de formele volwasseneneducatie.