Het Manifest wil beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau informeren over de meerwaarde van de volwasseneneducatie en is ook bruikbaar voor pleitbezorgers van het leren van volwassenen. Europa moet in staat zijn om de toekomst positief tegemoet te treden en dit vergt de nodige vaardigheden, kennis en competenties.

Dit Manifest schuift zeven actuele Europese uitdagingen naar voor en informeert over de bijdrage die de volwasseneneducatie kan leveren om die aan te pakken.

1. Actief burgerschap, democratie en participatie

Burgers die deelnemen aan de volwasseneneducatie hebben meer vertrouwen in het politiek systeem en participeren meer aan de samenleving door te stemmen, door hun vrijwilligersengagement en door hun actieve rol in de gemeenschap.

2. Levensvaardigheden

Volwassenen die leren, voelen zich gezonder, hebben ook effectief een gezondere levensstijl, bouwen nieuwe sociale netwerken uit en ervaren een stijging van hun welzijn.

3. Sociale cohesie, rechtvaardigheid en gelijkheid

Volwasseneneducatie biedt veel kansen om de gelijkheid in een samenleving door te voeren en creëert een rechtvaardiger samenleving en meer economische groei.

4. Werkgelegenheid en digitalisering

Het leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel van de participatie van volwassenen aan het levenslang leren. Volwasseneneducatie kan ook bijdragen aan het dichten van de digitale kloof.

5. Migratie en demografische veranderingen

Civiele educatie en intercultureel leren creëren een nieuwe mind-set die gekenmerkt wordt door actief burgerschap en gastvrijheid die op hun beurt de voorwaarden scheppen voor een integratievriendelijke cultuur. Taalvaardigheden en het aanleren van basiscompetenties geven migranten de kans om actieve burgers te worden in hun nieuw gastland. Ouderen die leren zijn actiever, engageren zich meer als vrijwilliger, werken langer en zijn ook gezonder.

6. Duurzaamheid

Europese burgers dienen goed geïnformeerd te worden over milieuvriendelijk consumptiegedrag en vervoer en over een efficiënt gebruik van energie . Deze informatie is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe levenswijzen, nieuwe initiatieven en benaderingen. De volwasseneneducatie kan instaan zowel voor de kennisoverdracht, de ruimte voor het publieke debat als voor de creatie van alternatieven.

7. Europees beleid

De volwasseneducatie levert een volwaardige bijdrage aan de belangrijkste Europese beleidsstrategieën op het vlak van groei, tewerkstelling, rechtvaardigheid, sociale cohesie, actief burgerschap, de bestrijding van de armoede, klimaatsverandering, de interne markt, migratie en vrede.

De volledige tekst van het Manifest geeft meer uitleg over elk van deze uitdagingen. Deze uitdagingen worden onderbouwd met een verwijzing naar relevant onderzoek en goede praktijken.