De organisaties krijgen voor de beleidsperiode 2016-2020 de minimumenveloppe van 111.500 euro. Met deze erkenning wil minister Gatz nieuwe impulsen geven aan het bewegingsleven en de dynamiek binnen de werksoort honoreren.

Veertien organisaties dienden een aanvraag tot erkenning in. De adviescommissie bewegingen beoordeelde de aanvraagdossiers op inhoud en kwaliteit en bracht advies uit aan de minister. De minister heeft het advies van de commissie gevolgd.

  • Autodelen.net bevordert via het autodeelconcept een duurzame mens- en milieuvriendelijke mobiliteit.
  • Lets Vlaanderen ondersteunt burgers in de bredere stroming van de geef-deel- en ruileconomie.
  • Labo bouwt aan kritisch burgerschap en dit met het oog op maatschappelijke activering.
  • MIEX streeft naar een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de samenleving.
  • Ouders van Verongelukte Kinderen zet sterk in op sensibilisatie en activering inzake verkeersveiligheid, naast de ondersteuning en begeleiding van nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers.

Subsidie-enveloppes

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft eveneens de subsidie-enveloppes vastgelegd voor sociaal-culturele bewegingen voor de volgende beleidsperiode (2016-2020). Achtentwintig erkende bewegingen dienden een financieel behoefteplan in om een hogere subsidie-enveloppe te bekomen. De adviescommissie bewegingen beoordeelde de dossiers en bracht advies uit aan de minister.

Om budgettaire redenen kon de minister niet ingaan op de vraag om de financiële behoefteplannen van de dertien positief geadviseerde bewegingen te honoreren. De minister erkent evenwel dat de huidige middelen vaak ontoereikend zijn om een optimale werking uit te bouwen die inspeelt op alle decretale criteria. Om de bewegingen meer ademruimte te geven, besliste de minister om de basisenveloppes van alle bewegingen op te trekken tot het decretaal bepaalde minimum van 111.500 euro en de uitvoeringscoëfficiënt te verhogen.
Bron: www.sociaalcultureel.be